6698 Sayılı (KVKK) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni MENTORA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PSİKOLOG TUĞÇE ARSLAN DANIŞAN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni sorumlusu olarak ben Psikolog Tuğçe ARSLAN tarafından Mentora Psikolojik Danışmanlık (mentorapsikolojikdanışamanlık.com) sitesinde yer alan İşbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak; kişisel veri mahremiyeti ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz.

Kişisel bilgilerin aşağıda belirtilen amaçlar ve ticari ilişki kapsamında aydınlatma yükümlülüğü doğrultusunda işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde temel hak ve özgürlüklerinizi korumak, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki nedenlerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı en şeffaf şekilde belirtmekteyiz.  Elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı, güncellenebilir, depolanabilir, saklanabilir, kişilerin izin verdiği durumlarda, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek ve/veya aktarabileceğiz. Siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan yükümlülüklere uygun olarak hazırlanmıştır.

1.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Verisi: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, gibi kimlik verileriniz,

Lokasyonu/İletişim: Adresiniz, Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,

Müşteri İşlem: Fatura, ödeme işlemlerine ilişkin verileriniz,

Sağlık Verisi: Dosyanızda tedaviniz için kullanılan test sonuçlarınız, muayene verileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz,

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Gerçek kişiye ait kamera kayıtları, video kaydı, fotoğraflar, kamera kayıtları, ses kaydı.

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

(Islak İmza, e-imza, imza fotokopisi/taraması, Kimlik fotokopisi, imza sirküleri/beyannamesi)

Veri Konusu Kişi Grubu: Hizmet Alan Kişi (Danışan) Veli / Vasi / Temsilci

2.İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AMAÇLARI

Danışanın online veya canlı destekte randevu talebinin oluşturulması, talep halinde iletişim kurulabilmesi, randevu tarihi/saati hakkında hatırlatma ve haber verilmesidir.

Tedavi hizmetinin yürütülebilmesi/danışana sunulabilmesi amaçlarıyla sır saklama yükümlülüğü adı altında bulunan terapi süreci işlenmektedir.

Hizmet doğrultusunda finansal işlemleri sağlayabilmek (hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla) amacıyla işlenebilecektir.

Hizmet alan taleplerinin veyahut şikâyetlerinin takibi,

Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

Klinik işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamda otomatik olarak işlenmektedir. Mentora Psikolojik Danışmanlık, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde, ve faaliyet konumuz doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz;

Mentora Psikolojik Danışmanlık yetkili organlarının görevini yerine getirebilmesi amacıyla gerekli gördüğü ve karar bağladığı üçüncü kişilere;

Bildirim, haber, tebliğ, ihtar ve benzeri amaçlarla yurtiçi ve yurtdışındaki postalama, kargo, kurye firmalarına;

Ulusal ve kurum içi mevzuat hükümleri doğrultusunda kamu otoritesine; aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI/ YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

İmzalamış olduğunuz üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi veya aldığınız vb. hizmetler doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya  açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır. Bu haklar kapsamında talepleriniz Mentora Psikolojik Danışmanlık tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme işlenme durumunda kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

7.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI/ BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Merkezimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

Ücretsiz Danışma
Canlı Destek
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?